Wizja i misja przedszkola

„Nie możemy zmienić wiatru,
ale możemy odpowiednio ustawić żagle” /Paul Hanna/


WIZJA PRZEDSZKOLA :

 Nasza placówka spełnia wymogi przedszkola XXI wieku, w którym stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju ich osobowości, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby;

 Opracowane i realizowane programy własne nauczycieli zakładają wykorzystywanie twórczych i aktywnych metod pracy z dziećmi przy dobrze zorganizowanej współpracy z rodzicami oraz instytucjami, działającymi w naszym środowisku lokalnym;

 Kadra pedagogiczna promuje placówkę poprzez działania twórcze, systematycznie doskonali posiadane umiejętności oraz podnosi kwalifikacje zawodowe, dostosowując swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i ich rodziców;

 Nasze przedszkole jest bezpieczne i dobrze wyposażone, bogata oferta zajęć umożliwia dzieciom poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących twórcze myślenie i zapewnia osiąganie sukcesów rozwojowych w sposób twórczy i aktywny.


MISJA PRZEDSZKOLA :

 Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie;

 Umożliwiamy wszechstronny rozwój dziecka, mając na względzie jego własny potencjał i możliwości;

 Przygotowujemy dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych;

 Jesteśmy otwarci na oczekiwania dzieci i ich rodziców, którzy świadomie włączają się w działalność placówki;

 Przygotowujemy do życia w grupie społecznej, wspierając partnerstwo między dziećmi, rodzicami i pracownikami przedszkola;

 Współtworzymy i upowszechniamy piękno i estetykę oraz dostarczamy dzieciom wiedzę i umiejętności;

 Preferujemy zdrowy i higieniczny styl życia, promujemy kulturę fizyczną i sport.
Przedszkolowo.pl logo